ParexGroup Thái Lan đang chăm sóc trẻ em trong cộng đồng. Chúng tôi đã cung cấp các sản phẩm LANKO và DAVCO cho việc cải tạo cơ sở vật chất trường học, cũng như tài trợ học bổng, văn phòng phẩm, và trang thiết bị thể thao cho trường Wat Nongpakchee, Nongkhae, Saraburi.